Om Vilstrup Kirke

kirken4

20_To_tilbygningerDen blytækte, overpudsede Kirke var oprindelig en romansk kvaderstensbygning, af hvilken nu kun skibet med bred skråkantsokkel er bevaret. Til dette slutter sig et jævnbredt kor med ret altervæg, to korsarme mod nord og syd samt et jævnbredt vesttårn.

 

Ligesom sakristiet på korets nordside er alle tilbygningerne af tegl og senmiddelalderlige med store, fladbuede eller spidsbuede, nu omdannede vinduer og blændingsprydede gavle.

kvadreAf oprindelig romanske enkeltheder mærkes en kvader med et udhugget bådrelief, nu indmuret indvendig ved døren til sakristiet, af en dyb, fladbuet, tilgitret blænding udvendig på korets østvæg, spor af en kamin i sakristiet samt rester af et ubestemmeligt årstal på korets sydside.

 

 

28_Taa__rnTårnet har et spidst, forneden løgformet spir fra 1788. Dets vest- og sydside ommuredes 1799.

 

 

 

04_Hvaelving__korKor og sakristi har en 8-ribbet hvælving, korsarmene hver én og skibet tre senere indbyggede krydshvælvinger, ligesom søndre korsarms og sakristiets med pærestavformede ribber. En hvælving i tårnet er senere nedbrudt. Spids korbue.

 

 

Gl_alter_dibEmpire-altertavlen dannede indtil en omfattende restaurering i 1940 også orgelfacade og indfatter nogle malerier af Jes Jessen i Aabenraa 1803.

 

 

 

altersoelvSmuk kalk fra 1605, oblatæske fra 18. årh., to par lysestager fra 1725 og 1747.

 

 

 

doebefontDen romanske granitfont, jævngammel med kirken, har bølgerankesmykket kumme og terningfod.

 

 

 

kirkerum2Prædikestolen, et plumpt, men kraftigt snedkerarbejde i bruskbarok muligvis af en Fredericia-mester, prydes af statuetter (Frelseren og evangelister); på hjørnerne er der snosøjler, omvundne af vinranker; forneden læses en række skrevne provste- og præstenavne, hvoriblandt præsterne Matthias og Paulus Zoéga og årstal 1688, foroven malede danske indskrifter.

 

processkrucProcessionskord

krucKorbuekrusifiks

epiI tårnrummet endvidere et barokepitafium, ifl. sin danske indskrift opsat 1647 af Erik Raffuen i Nørby Wilstrup, med et 1839 repareret maleri, som forestiller mand, hustru, 6 sønner og 6 døtre, og med en snitværksramme, stafferet 1785 på Petter Rauns Bekostning".

 

 

 

maleriIsideskibI nordre korsarm en mindetavle med sporer, våben og dele af en trompet, ifl. tysk indskrift over "den manhaffter und kunsterfahrner" Johan Adolph Dresen, kgl. feld-trompeter til hest 1698.

 

 

mindesmaerkePå kirkegården rejstes 1923 et mindesmærke for 24 i verdenskrigen faldne, savnede og døde fra sognet.

 

 

 

 

Klokke__glKlokke fra 1868

 Kirken var i middelalderen annekteret, "Præbenda in Tolghe" i Slesvig, men havde alligevel ofte præster fra kapitlet i Haderslev.

Kilde: TRAP KONGERIGET DANMARK 4. UDG

 

Klik her for en kirkevandring med museumsinspektør Lennart Madsen